Polisi Maeth

Mae ein Polisi Maeth yn canolbwyntio ar wneud bwyd iach yn hawdd i gwsmeriaid gael gafael arno, ar godi ymwybyddiaeth ac ar hyrwyddo bwyta’n iach.


Cyflwyniad


Mae’r portffolio arlwyo yn cynnwys 11 o safleoedd arlwyo naill ai ar ffurf Caffi/Mynd gyda chi neu Gwrt Bwyd. Mae’r adran hefyd yn cefnogi cyfadrannau ac adrannau eraill drwy ddarparu lletygarwch a busnes cynadleddau a digwyddiadau.
Mae’r adran yn rhagweithiol ac yn ymateb i newidiadau mewn ffyrdd o feddwl am faeth, deddfwriaeth y llywodraeth a gofynion cwsmeriaid. Mae’r adran wedi cyfrannu’n weithredol at weithgareddau Iechyd a Lles ers 2006.


Nodau ac Amcanion


Cynigir amrywiaeth o gynnyrch sy’n gynhenid iach, er bod y dewisiadau'n amrywio rhwng y mathau o safleoedd arlwyo. Bydd yr adran yn parhau â'r ethos a, lle y bo’n bosibl, yn mabwysiadu meini prawf dewis iach, heb effeithio ar ansawdd y cynnyrch.
Fel rhan o’r broses gaffael, bydd yr adran yn penodi’r cyflenwyr hynny a all ddangos yr un ymrwymiad i iechyd, maeth a lles. Bydd hyn yn ffurfio rhan o’r meini prawf gwerthuso yn ystod y cyfnod tendro.
Bydd safleoedd arlwyo yn marchnata dewisiadau iach yn frwd drwy gydol y flwyddyn gan ganolbwyntio ar ymgyrch codi ymwybyddiaeth flynyddol.
Bydd yr adran yn parhau i hyfforddi staff i godi ymwybyddiaeth o faeth.
Bydd yr adran yn gweithio gyda’r contractwr arlwyo yng Ngholeg Merthyr Tudful i sicrhau bod dewisiadau iach yn cael eu darparu.Trefniadau Presennol

Mae’r adran yn gweithio’n gyson gyda chyflenwyr i wneud y bwyd a gynigir yn iachach ac fe welwch isod rai o’r cyflawniadau hyd yma.Bwydydd poeth


 • Mae’r bwydlenni’n cynnig dewis addas i bob math o ddeiet bron, p’un ai a yw cwsmeriaid yn egnïol a bod angen carbohydradau arnynt neu'n ceisio colli rhywfaint o bwysau, felly bydd sglodion dal ar gael ond bydd tatws pob yn cael eu cynnig hefyd..

 • Mae cogyddion yr adran wrthi'n gwneud eu ryseitiau’n iachach heb gael effaith negyddol ar y blas.

 • Caiff llysiau eu stemio, gyda llai o halen a dim menyn.


Bar Salad


 • Fe welwch far salad newydd yng nghampws Glyn-taf..

 • Mae mwy o amrywiaeth o salad heb ddresin a mwy o ddewis o ddresin gyda llai o galorïau..

 • Caiff yr adran salad ei newid yn rheolaidd er mwyn cynnal diddordeb y cwsmer.

Brechdanau


 • Mae llai o halen yn y bara..

 • Mae mwy o ddewis o fara - grawn meddal gwyn, gwenith brag, bara ceirch a bara tomato.

 • Cynigir 75% o fara brown a dim ond 25% o fara gwyn wrth gynnig gwasanaeth arlwyo mewn digwyddiadau, a bydd yn cynnwys taeniad braster isel neu mayonnaise gyda llai o galorïau.

 • Rydym wedi dewis cyflenwr manwerthu sy’n darparu amrywiaeth da o frechdanau iachach o dan 300 o galorïau.Diodydd a byrbrydau


 • Mae mwy o amrywiaeth o ddiodydd sudd a diodydd sydd â llai o galorïau.

 • Cynigir creision wedi’u pobi a chacennau reis yn ogystal â chreision wedi’u ffrio

 • Mae mwy o ddewis o fyrbrydau iachach..

 • Mae dewisiadau iach ar gael mewn peiriannau gwerthu bwyd a diod.


Digwyddiadau Iechyd a Lles


 • Mae bwffe arbennig ar gael i adrannau ei ddefnyddio yn ystod eu digwyddiadau.

 • Gweithio mewn cydweithrediad â myfyrwyr maeth i gynnal ymgyrch ymwybyddiaeth iechyd a oedd hefyd yn cynnwys myfyrwyr yn ogystal â staff.Monitro a Gwerthuso


Adolygir y cynhyrchion a’r gwasanaethau a gynigir yn rheolaidd ac mae hyn yn ffurfio’r sail ar gyfer datblygu bwydlenni. Defnyddir y dulliau canlynol i helpu’r broses hon.


 • Dadansoddiad o gymysgedd gwerthiannau - mae hyn yn dynodi % o’r holl gynnyrch sydd wedi'i werthu

 • Adborth cwsmeriaid – mynd ati i fonitro barn am fwyta’n iach yn arolwg yr adran a gynhelir bob dwy flynedd..

 • Paneli blasu i gytuno ar newidiadau i gynnwys bwydlenni.
 • Argymhellion ar gyfer gwelliannau – yn seiliedig ar gardiau sylwadau cwsmeriaid ym mhob man arlwyo.

 • Goruchwylwyr i roi adborth i gwsmeriaid yn eu cyfarfodydd briffio misol.


Adolygiad

Bydd y polisi’n cael ei adolygu bob blwyddyn gan Grŵp Iechyd a Lles y gweithle.